รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515040300102นายภานุวัตน์ สระแก้ว
250604031075นายชีรชิต สว่างใจ
350504030151นายธีรภาพ สัจจะสกุลวงศ์
4526040310066นายสุริยฉัตร ภิญโญยง
5526040310306นายสุทธิชัย เกตุอุดม
6526040310074นายเกียรติชัย ผูกเกษร
7526040300349นายณัฐิวุฒิ พุ่มทอง
8536040300389นายสิทธิชัย สายพงษ์พรรณ
9536040300272นายพงษ์พัฒน์ นาคน้อย
10516040310067นายวิทยา แก้วเรืองฤทธิ์
11526040300257นายพรเพชร ศรีสงคราม
12515040300300นายกฤษฎา แช่มฟัก
13525040300317นายธนวัต จันทรฉายะ
14525040300184นายมงคล จันทรประทับ