รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1526040300117นายจิตติ ดุจเฉลิม
2536040300140นายสันติ เกตุทิม
3536040300017นายโดม พูลสวัสดิ์
4536040310065นายเจษฎา ล้อมทอง
5516040310414นายสุระบิณฑ์ ตรีภักดิ์
6536040300173นายอลงกรณ์ กำเพ็ชร