รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535040300225นายนฤพนธ์ ตันมี
2536040300330นายวสันต์ สุดธานี
3546040300131นายพินิจ จันทะพา
4546040310072นายทศพร แจ่มแสงจันทร์
5546040300073นายทศวรรต ก้อนแก้ว
6536040310263นายสุรนันท์ จริยสกุลทอง
7545040300620นายอรรถกรณ์ เอี่ยมพิศ
8545040300984นางสาวรุจิฬา คำมะโนชาติ