รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545040301156นายสิทธิเดช นาวี
2545040300505นางสาวกิตติยา จินดาธรรม
3556040300288นายปิยะวัฒน์ อ้นโต
4535040300399นายธีรเดช เจียมเจริญ