รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566040300386นายอนุรักษ์ เมืองทองอ่อน
2566040300428นายเจษฎ์พันธ์ กิจทำ
3556040310220นายภานุพงษ์ ใจมิภักดิ์
4556040310337นายสราวุธ ประครองใจ