รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575040301070นางสาวระพีพรรณ หาดี
2575040301138นายเศรษฐภักค์ มงคลศิลป์
3575040300460นางสาวกฤติมา ดีไพศาลสกุล
4575040301120นายศีลวัชร์ สุกใส
5575040301328นายภูริภัทร์ จินดายล
6575040300395นางสาวสุนันทา ขุนทะ
7575040301310นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนศรี
8575040301112นางสาวศิริวรรณ น้อยนาค
9575040300791นางสาวสุนิศา เล็กกลาง
10565040300933นายพิมาย ศรีทรัพย์
11546040300354นายอาณัฐชัย ราคา
12575040300163นายณภัทร รัตโนดม
13575040300262นายธนิต บุญน้อย
14575040300742นายศุภกิตต์ ฤทธิ์ประเสริฐ
15575040300106นายจิตติพันธ์ ชัยธีราศักดิ์
16565040301139นายศราวุฒิ ชื่นชูแสง
17565040300628นายสันติชัย มุสิแก้ว
18556040300304ว่าที่ร้อยตรีภัทรพล พวงทอง
19556040310113นายดนัย แก้วกิ่ง
20586040300046นายภาณุเดช ลับสันเทียะ