รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586040301119นายอดิศักดิ์ มงคลสระ
2575040300445นายปิติทัช อัครวิทยาภูมิ
3566040301301นายสิริวัฒน์ น้อยมา
4575040301161นายสิริศักดิ์ ชาติแพงตา
5585040300543นายวิทวัส แก่นเมือง
6586040300277นายพิชชากร แกมทอง