รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149604010089นางสาวเจนจิรา ศรีสุข
249504010080นายเทวาพร ฤทธิรงค์
349604010154นายณัฐพล กล่อมรักษา
449604011194นายภานุวัฒน์ การใจดี
550504010187นายพสธร คงพรปรารถนา
650604010301นายสมโชค ลั่นสิน
750504010369นายสุวิทย์ สถิน
8516040100013นายกฤษฎา ไทรพงษ์พันธุ์
950504010302นายสมบัติ ดำดุก
1050604010103นางสาวนิตินันท์ เพ็งเผา
1149604011327นายสามารถ สาโสดา