รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504010252นายวรวุฒิ งานภิญโญ
250504010294นางสาวศิริลักษณ์ ราชฉวาง
3516040110103นายสมโชค จุติมูสิก
4516040110087นายวัชรพงศ์ บุญรวบ
5516040100294นายอาวุธ แสงขาว
650504010401นางสาวอาภาพร ไข่ถาวร
7515040100031นายจเรศักดิ์ จันพลโท
8515040100304นายอาทิตย์ เลาหะพันธ์
9515040100312นายเทพชัย พิยะไพศาล
10516040100138นายมนตรี เบญจวงศ์
11516040100302นายยุทธพล เตือนวีระเดช
12526040100137นายจักรพงศ์ เพชรมณี