รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1526040100475นายณัฐวุฒิ ขุนโอด
2525040100394นายมหันต์เทพ อาจารยา
3515040100668นายชานน อมาตยกุล
4525040100014นายศุภโชค สีหะวงษ์
5525040100758นายเจริญวุฒิ สงแสง
6515040100437นายภาณุรัตน์ ปีมณี