รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536040110184นายพฤหัส มานพ
2516040110384นายสุรกิจ คงแก้ว
3525040100543นายชวลิต ปาคำวัฒนสกุล
4526040100087นายภาณุมิตร สรรพกิจ
5526040100210นายธนภัทร อุทิศ
6535040100401นายเมษา พรกิตติชัยกุล
7536040110457นายเกรียงไกร ดารารัตน์
8525040100519นายนที น้ำทิพย์
9526040100319นายนิธิกร เปี่ยมประเสริฐ