รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1546040100242นางสาวธัญวรรณ เผือกเดช
2555040100342นายนพพันธ์ เปียศิริ
3555040100375นางสาวศศิรภา ศรีระบาย
4555040100938นายฤทธิเดช โคตรทอง
5555040101027นายเอกรินทร์ สุวรรณธนะ
6555040200605นายภาคภูมิ ชุนเจริญ
7556040100225นายไกรฤกษ์ รื่นหอม
8556040100043นายธนาทร ธาราอุดม
9555040100433นายฉัตรชัย จันทรสมโภช
10565040100358นางสาวธัญญารัตน์ แซ่เล้า