รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575040100878นายศิรอรรถ เกลี้ยงทองคำ
2575040100472นางสาวกุลวดี รัตนางกูร
3575040100597นายนัทธพงศ์ สงวนพงศ์
4565040101455นายปริชญ์ เลื่อนสุขสันต์
5565040101646นายภัทรพงษ์ คงสวี
6566040101255นายศักดิ์นุพงศ์ พุ่มปาน
7545040100533นายพลกฤต สมคะเน
8565040100242นายจิรศักดิ์ จิตมุ่ง
9556040100456นายหัสดิน รื่นเริง