รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565040101588นายณัฐภัทร ขันมาสมย์
2565040101174นายวัชระ นาคมณี
3565040101166นายชาญณรงค์ สุทธิชาติ