รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10447604023260นายสมศักดิ์ คงศรีลัง
20448604020132นายปฏิเวธ จินตะยนต์
30448604023359นายสุกิจ สุนทรานุรักษ์