รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150604021373นายอนุวัฒน์ ทองเปิ้น
249504020089นายตั้ม โพธิ์ขาว
349504020386นายสุรสิทธิ์ ปานเปีย
450604021027นายเกียรติศักดิ์ พิเชฐรุจิโรจน์