รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504020426นายโอภาส กิรัมย์
2525040200103นายพัชรพล ฉิมเอนก
3525040200012นายพิษณุ พลายพลอยรัตน์
4516040210176นายไพฑูรย์ จิตต์อำไพ