รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504020202นายภานุพงศ์ แนวนัน
2525040200145นายศิริชัย มีศรี
3536040200175นายธงชัย ปานสุวรรณ์