รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515040200146นายรุจิกร ไทรงาม
2545040200903นายเพทาย ทางาม
3546040210132นายธีระพงศ์ ลือชาการ