รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525040200483นายณัฐพล บัวงาม
2525040200111นายณัฐพจน์ บัวงาม
3566040201063นายกฤษณะ ฉิมมา