รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545040200267นายชินวัฒน์ แสงรุ้ง
2535040200011นายกฤษฎากร เจริญพงศ์พิสุทธิ์