รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448512070401นางสาวสุวรรณี สุทัยรัมย์
249502070094นายณรงค์กร ทุมเมืองปัก
349502070151นายธนพล พัฒนะเอนก