รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502070367นางสาวศิริวรรณ สังข์อู๋
250502070514นายพงษ์พิพัฒน์ พลีบัตร์
350502070548นางสาวพรเพ็ญ แซ่ตั้ง
450502070563นางสาวอินทร์ธีรา เคียงนภาเจริญ
550502070621นายภูชิต ฉายา
650502070993นางสาวอุมาภรณ์ สมบุญจันทร์
750502070803นายกนต์ธีร์ จิรัฐกิตินันท์
850502070654นางสาวลลิตา ทองแย้ม
950502070605นางสาวไพลิน กู้สกุลชัยธรรม
1050502070886นางสาวสุธาสินี โพรักนาม
1150502070613นางสาวภัทรภร ธัญทรงธรรม
1250502070779นางสาวศศิภรณ์รัตน ด่านศรีประเสริฐ
1350502070688นางสาววรัญญา ศรีสัตยเสถียร
1449502070227นายบรรพต ไสววรรณ