รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150502070670นายวรวัชร์ บุญสิริวัฒนากร
250502070472นางสาวปริญดา ทุมอนันต์
3515020700347นายไพบูลย์ ชัยเชิดชูกิจ
4515020700255นางสาวชนัญธิดา เดิมชัย
5515020700370นางสาวขวัญจิต บุญปลื้ม
649502070250นางสาวพรพิมล ภวภูตานนท์
750502070860นางสาวสุกัญญา เกาะเพ็ชร
850502070241นายเทวินทร์ พิริยะวณิชย์
9515020700479นางสาววันวิสา ทิพย์รัตน์
10515020700669นายธนวัต อู่ขลิบ