รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515020700081นายพัณศิโรจน์ ทับอัตตานนท์
2525020700403นางสาวจันทร์ธิรา ตั้นสกุล
3525020700015นางสาวสุภาภรณ์ สวนมาลัย
4525020700759นายนิยม พุ่มอิ่ม
5525020700593นางสาวกนกวรรณ นีระพงษ์
6525020700742นายวรกิตต์ จิตประสงค์