รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150502070985นายอานนท์ เดื่อไธสง
2535020700709นางสาวนิลินธร บวรสาโชติ
3535020700691นายธีรกานต์ วัฒนะสุวรรณกร
4535020700048นางสาวฉวีวรรณ กิจประเสริฐ
5535020700725นางสาวปนัดดา วารีรัตน์
6535020700675นางสาวธนัติฐา นาคทรัพย์