รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545020700435นายศรายุทธ เปลื้องทุกข์
2545020700161นางสาวเมธินี สุขกระโทก
3545020700195นางสาววิจิตรา โพธิ์นาค
4545020700476นางสาวสิริรัตน์ ตั้งภัทรวรกุล