รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555020700921นายอาทิตย์ เทพสุระ
2565020700201นายศรัณย์ ธศรีโพธิ์
3565020700367นางสาวธิติสุดา โคทนา
4565020700433นายภูดิศ วัฒนมะโน
5565020700441นายธัชชัย พุกเจริญ
6565020700474นายวิทยา อนุสนธิ์
7565020700607นางสาวโศภิตา พรมศร
8565020700649นางสาวสุรารักษ์ บรรจงจิตสิริ
9565020700656นางสาวหัทยา อ่อนศรี
10565020700722นายเมธาสิทธิ์ สายเลน
11565020700771นางสาวสโรชา เอี่ยมละออ
12565020700813นางสาวณิชกูล เนียมหอม
13565020700904นางสาวปาจรีย์ ตันติวัชรานนท์
14565020700987นางสาวเสาวลักษณ์ มีผึ้ง
15555020700483นายจาตุรนต์ วงษ์ประเสริฐ
16565020700755นางสาววิพรภัทร์ สิงหวัฒน์โฆษิต