รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535072000388นายคุณากร ไชยบาล
2535072000552นางสาวบุญฐิตตา สมบุญ
3535072000800นางสาวอัญญาพร ดีสมุทร
4535072000784นางสาวหนึ่งฤทัย เบ็งจันทึก
5535072000040นางสาวศิริพร น้อยกานันท์
6535072000065นางสาวกรรณ์นิกา กองร้อยอยู่
7535072000396นางสาวจุฑารัตน์ ม่วงกระโทก
8535072000024นางสาวทิพสุคนธ์ เขียวพัด
9535072000982นางสาวสิรินพร สุวรรณศร