รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545072000940นางสาวอรณี ม่วงอร่าม
2545072001005นางสาวภาวิกา ศรีวิเชียร
3545072000841นางสาวสุจิตรา สวัสดิ์หนู
4545072000395นางสาวปิยนุช ชาติชำนิ
5545072000734นางสาวอัมพร จำอิน