รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555072001137นางสาวจารวี คำประสิทธิ์
2565072000898นางสาวฐิติรัตน์ เลิศสกุลผาสุข