รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575072000582นางสาววิราวรรณ จันทร์แก้ว
2575072000418นางสาวนภัสนันท์ ปิ่นมิ่ง
3575072000467นางสาวภัทรานิษฐ์ มงคลแท้