รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150507200017นายกิตติพงษ์ โอดัง
250507200322นายสุรชาติ วิเศษสัตย์