รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150507200082นางสาวฌามาศ รัตนปาล
2515072000059นางสาวจีรเนตร สวัสเอื้อ
3515072000034นายวีระเกียรติ ยิ่งชัชวาลชัย
40448512030041นายเกียรติพร ศรีเสงี่ยม