รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525072000389นางสาวเอมอร บุญประเสริฐ
2525072000397นางสาวสุนิสา กิตติโชติ
3525072000215นายสมัชญ์ แซ่น้า
4525072000074นางสาวพัชรา ย่อมดอน
5525072000157นายวชิร ตีระพงษ์โสถติชัย