รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525072000272นายพินิจ ปานสนาม
2525072000207นายดลุดล เจตเจริญอารยะ