รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบเครื่องเรือน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515021100521นางสาวกัญญวรรณ เรืองสุรีย์
2515021100513นางสาวสุพฤติชาติ บัวเกตุ