รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506058590นายพิชัย รุ่งประเสริฐสิทธิ์
249506058582นายพัลลภ รัตนชุลี
349506058202นายไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา
4516060500753นางสาวสุรีรัตน์ พันชาลี
5114850602027นางสาวมัสรีณา ยามิน