รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506058970นางสาวอรประวีร์ ไกวัลศิลป์
249506058798นางสาววิจิตรา มณีธีรพงศ์
350506051569นายเอกชัย แซ่ลิ้ม
450506051023นายวันพิชิต แช่มภักดี
550506050470นายณรัญ รุกขสุวรรณ
650506050496นายณัฐ จีนแจ้ง
750506050553นางสาวทิพวรรณ ขำบัณทิตย์
850506050637นางสาวธัญพร พรพาณิชย์เศรษฐ์
950506051205นายสมพร อุทะอินทร์
1050506051338นางสาวสุทธิภรณ์ ชาติสุทธิ
1150506051361นางสาวสุพัตรา อินศิริ
1250506051429นางสาวสุฤดี ไทยกุล
1350506051619นางสาวปวีณา หล่ำชู
1450506050371นางสาวจุฑามาศ ชุ่มมะโน
1550506050199นายโกศล ทวีปิยมาภรณ์
1650506050645นายธาดา ฐานบำรุงรักษ์
1750506051544นายอัศวิน บรรจงแสวง
1850506050546นางสาวถิรนันท์ เย็นใจ
1950506050629นายธวัชชัย บุญสินธุ์
2050506050785นางสาวพนิดา แก้ววิมล
2150506050066นางสาวกฤติยา อ่อนปาน
2250506050512นายณัฐวัฒน์ ใยเทศ
23516060500480นางสาวโสภิตา ชัชวาลย์
2450506051080นายศรัญญู ดอกจันทร์
2550506051445นางสาวสุวรรณา จิตต์ชาญชัย
2650506050587นายธนัชชา ทองแสนดี
2750506050504นางสาวณัฐพร แจ่มปัญญา
2850506050488นางสาวณัฏฐิกา ช้างกรุด
2950506050421นายชัยยะสิทธิ์ สุจินันท์กุล
3050506050207นางสาวขนิษฐา หุ่นชื่น
31516060500589นางสาวจันจิรา อินบำรุง
32516060500613นางสาววรรณพร วัดโลก
33516060500670นางสาวสุวรรณา ยืนยง
34526060500026นางสาววรีวรรณ ทรัพย์แตง
35526060500141นายวิทวัฒน์ รักฤทธิ์
36526060500752นางสาวสุจิตรา อ่ำมา
37516060500696นางสาวโสภิดา กองโกย
38526060500810นางสาวรัตนาภรณ์ ฤทธิแสง
39516060500571นางสาวศุทธินี แพรทองมงคล
40526060501404นางสาวภาณุมาศ ทานคำ
41526060500679นางสาวรุ่งนภา ไชยนา
42526060501271นางสาวพัชริญญา จันทร์สวะ
43526060500612นางสาวปรียานุช โพธิ์บุญ
44526060500067นางสาวศันสนีย์ ดีไชย
45526060501222นางสาววัศยาภรณ์ แสงสีพิศิษฐ์
46526060501149นายพรเทพ วัชนะประพันธ์
47526060500109นายสมยศ คล้ายเถาว์
48526060500570นางสาวอัจฉรา มั่นแม่น
49526060500034นางสาวสุภาพร ค้าทวี
50526060500877นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ไทย
51526060500786นางสาวปวีณา เทพอินถา
5250506051072นางสาววิภารัตน์ คัมภิรานนท์
530447506020158นางสาวพัชราภา ชาตะโชติ