รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506050256นางสาวณัฐพัชร แซ่โง้ว
250506051486นายอนุชิต อัครบุญเลิศยศ
350506050108นางสาวกันยกานต์ เพ็ชร์โรจน์
450506050801นางสาวพรรณนรี พร้อมมูล