รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060500447นายยุทธนา มีมานะ
2536060500280นายนิธิพรรณ นาคินทร์
3536060500785นางสาวอณัศยา แสนสิทธิเวช
4536060500983นางสาววันทนีย์ วันเลิศงาม
5114850602032นายธนาคาร แย้มภักดี
650506051254นางสาวสิริลักษณ์ ภมร
750506051031นางสาววันวิสาข์ ทองเพชร
8515060500276นางสาวลลิตา เพ็ชรอำไพ
9515060500284นางสาวศรัณยา นะมิ
1050506051007นางสาววลัยลักษณ์ พลอยเพ็ชร
11515060501571นางสาวพิราวรรณ์ จงนอก
12515060500722นางสาวรัตนาภรณ์ พุกท่าไม้
13515060500730นางสาวรัศมิมัต พินิจพงษ์พันธ์
14515060501399นางสาวฐิติมา สุขรักษา
15515060501662นางสาวอลิษา ทรัพย์สอน
16515060500599นางสาวพรนภัส นิยมรัตน์
17515060500367นายพงศกร บวรวิภาต
18515060501340นางสาวสุนิษา อนุวรรณ
19515060500300นางสาวศุภานัน อึ้งชัยพาณิชย์
20515060500409นายวรชิต ผิวอ่อนดี
21515060501274นายเชาว์รินทร์ เทียมหงษ์
22515060500888นางสาวณัฏฐินี โตเหมือน
23515060501217นายฐิติพงศ์ ธนะประเสริฐกุล
24515060501696นางสาวสุธาสินี สุขศรีวรรณ
25515060500532นางสาววรัญญา ทรัพย์เจริญ
26515060500748นางสาวลลิตา ฟ้าขาว
27515060500698นางสาวเมย์นา สกุลทอง
28515060500227นางสาวนิสิตา วงษ์ศิลป์
29515060501159นางสาวระวีวรรณ ช่วงไชย
30515060500235นางสาวอนุสรา จุลสุนทร
31515060500466นางสาวณิชนันทน์ ไตรวรรัตน์
32515060500110นางสาวกุลวิภา สัตย์วินิจ
33515060500680นางสาวกรองแก้ว สะใบบาง
34536060500033นางสาวกฤชนวลวรรณ แจ่มประเสริฐ
35515060501779นายเสกสรร สันติวรบุตร
36515060501597นายทศพล แสงพัฒนากรกิจ
37536060500934นางสาวอัมรา อุทรดัน
38536060500793นางสาวอนุสรา สุริวัลย์
39536060500835นายอมรเทพ ศรีศักดาราษฎร์
40536060500124นางสาวชลนิกานต์ นาเมืองจันทร์
41536060500843นางสาวอมรรัตน์ นาคแกมแก้ว
42536060500132นางสาวชุติมา หิรัญรัตน์ประยูร
43536060500017นางสาวกรกช รอดพัตร์
44536060500967นางสาวอุมาพร นกเพ็ชร
45526060500760นางสาวภรณ์วิกา เรือนสุภา
46536060500413นายภาสกร แฝงสวัสดิ์
47536060500710นางสาวสุชาวดี พลเดช
48515060500136นางสาวเกวลี ชำนาญปรุ
49536060500652นางสาวศิริรัตน์ มะนาวหวาน
50536060500660นางสาวศิริลักษณ์ ป้องมี
51536060500587นางสาววรดา ทิมคำ
52536060500090นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์คำ
53525060501810นางสาวสิริมา ลาภเจริญรุ่ง