รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060500876นางสาวอังคณา ภู่แก้ว
2536060500504นางสาวนวพร ตระกูลรุ่ง
3515060500243นางสาวจุฑามาศ มูลวงศ์
4536060500975นายบัณดิษฐ์ พันธุรัตน์
5515060500631นางสาวพัชรี บุตรฉ่ำ