รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060500397นางสาวภรณ์ทิพย์ สิงห์นารายณ์
2525060501992นายศรัณย์ สุขอนันต์
3525060502800นางสาวธีรวรรณ ทรัพย์หนุน
4525060502644นายรัฐพล วิกาหะ
5525060500127นางสาวอรอุมา แสงเดช
6525060500614นางสาวกัญญารัตน์ รุจิรายุกต์
7525060500879นางสาวจิรัชญา บัวตา
8525060501810นางสาวสิริมา ลาภเจริญรุ่ง
9525060501943นางสาวสาริณี เดชเบญจชัย
10525060502669นายวีรพงษ์ ศรีสิทธิเดโช
11525060500309นางสาวอุทุมพร สุภรณ์ไพจิต
12525060502685นางสาวจันทรวรรณ ฟุ้งสุข
13525060500887นางสาวเยาวรินทร์ อุทัยวัฒนปรีชา
14525060500069นางสาวทิวาวรรณ รักญาติ
15525060500606นางสาวศิราณี ทำแกว
16525060502628นางสาวเกสริน พลายน้อย
17536060500850นายสิริศักดิ์ อุตระ
18546060500263นางสาวธนาภรณ์ เวียงนาค
19546060500636นางสาวปารมี มีจันทร์
20546060500768นางสาววนาลี กัณฑรักษ์
21546060501162นางสาวโสพิศ สิมมาสา
22546060501188นายหัสนัย เรือนเพชร
23546060500644นางสาวปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
24546060500073นางสาวเกสร สุวรรณบูรณ์
25546060500206นางสาวฐานิดา โชคนิรมิตร
26546060500776นางสาววนิดา แสงจันทร์
27546060500719นางสาวมิรันตี หงษ์อิ่ม
28546060500685นางสาวเพชรรัตน์ สุภาษร
29546060500818นางสาวขนิษฐา มีบุตรดี
30546060500826นางสาวจิราภรณ์ โตแก้ว
31546060501311นางสาวภาวิณี อินมณี
32546060500032นายกัมปนาท ธรรมใจอุด