รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060501331นางสาวจิราภรณ์ บุญเรือน
2525060501638นายวัฒนาคณบดี วัฒนหงษ์ศิริ
3525060501042นางสาวพิมลนาฏ วิธุรัติ
4525060500747นายปกรณ์ แซ่อุ่น
5546060501030นางสาววริษฐา ธรรมสุนทร
6546060501238นางสาวอาธิติญา แสนแสง
7546060501089นางสาวศิวพร ไวทยะพิศาล