รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535060500415นางสาวสุพัตรา บุญมี
2535060501512นางสาววณิชชา หงษ์วิจิตร
3535060501603นางสาววิชญา โพธิ์ศรี
4535060501769นางสาวสุทธินี น้ำเงิน
5535060500654นางสาวธัญนุช ม่วงมณี
6535060500662นางสาวธันย์ชนก ปราโมทย์
7535060501892นายโอฬาร อาลี
8535060500704นายนครินทร์ แก้วรักษา
9535060500811นางสาวน้ำพลอย สุจริต
10535060500258นายชนะสิทธิ งามโสภณ
11535060501017นางสาวภัทรวดี บวรศักย์
12535060500019นางสาวกมลวรรณ ฮึกหาญ
13535060500886นางสาวเบญจภรณ์ สนใจ
14535060501215นายพิเชฏษ์ ประเสริฐพงษ์
15535060500175นายจิรศักดิ์ ถึงรัตน์
16535060500043นายกันต์พงศ์ พุทธนิมนต์
17535060500050นางสาวกันต์ฤทัย คูเกื้อกิตติรักข์
18535060501090นางสาวปริศา ชญานิษฐ
1950506050702นางสาวนันทพร แก้วภูมิแห่
20525060500333นายอภินันท์ วิสรัตน์
21535060501439นางสาวนิจวรรณ โสภา
22535060502379นางสาวพิมพ์พิชญา พวงดอกไม้
23535060502460นางสาววนิดา สุขฆะ
24535060502874นางสาวสิริญา เดชเบญจชัย
25535060501983นายพรชัย จีวรกุลนนท์
26535060503203นางสาวอารยา กันสวัสดิ์
27535060502817นางสาวอัญชิสา สร้อยเพ็ชร
28535060503062นางสาวไพลิน บุญเจริญกิจการ
29535060500902นายชาญวุธ สุ่มนิล
30535060501124นางสาวปัทมา ทองฮิ่ง
31535060500969นายธมกร คุณวรานนท์
32535060502189นางสาวนัสภรณ์ อุ่นหล้า
33535060500159นายจิรทีป จิรพงศ์ไผท
34535060502627นางสาวศิขรินทร์ สิตละกิจบรรหาร
35535060501694นายสาธิษฐ์ บุญรักษาสุข
36535060503146นางสาวรวิพร สารคาญ
37535060502825นางสาวอารีรัตน์ อรชร
38535060501421นางสาวเปรมมิกา จึงมีสุข
39535060502155นายธีรภพ ป้องกันภัย
40535060500118นางสาวคัทลี อักษรมี
41535060501553นางสาววรรณศิการ กรเกษม
42535060500472นางสาวกาญจนา ถึกพานิชย์
43535060500936นางสาวฐิติรัตน์ เต็มประเสริฐฤดี
44535060502403นายเมธัส ตันสุขชัย
45535060501819นางสาวหนึ่งฤดี ศิริโท
46535060501900นางสาวบุญสิตา สายันประเสริฐ
47535060502973นายอรรถพล วงศ์พรม
48535060503021นางสาวพัชรีพร ยะภาวงษ์
49535060500688นางสาวธิษะณา อดิเทพสถิต
50535060500191นายจิรายุ ชัยวิภา
51535060501710นายสิทธิชัย ธีระวัฒนาพันธุ์
52535060503195นางสาวสุพัชชา เกตุสะอาด
53535060500951นายธนวัฒน์ ตั้งรัตนาวลี
54535060501041นางสาวกชพร จุสวย
55535060501579นางสาววริษฐา ขาวบาง
56535060502783นางสาวอรนิชา เกติพันธ์
57535060500027นายกฤษฎา กิจวรวศิน
58535060500167นางสาวจิรพร เทพทอง
59535060502247นางสาวพนิดา ขวัญขจรโรจน์
60535060502858นางสาวดวงกมล ปาณะศรี
61556060500692นางสาวนรีรัตน์ พิมาน
62556060500536นางสาวบุหงา แก้วกุลประเสริฐ
63556060500627นางสาวพรรณี แซ่จ้าง
64556060500635นางสาวพรหมพร บุญชุบ
65556060501013นางสาวรุ่งนภา นุโรจน์
66556060501039นายวัฒนา ศิริอุดมสิน
67556060501112นางสาวสุกัญญา ยลพันธ์
68556060500205นางสาวนภัส มูลเมือง
69556060500650นางสาวไพรวัลย์ ชึหมื่อ
70556060501179นางสาวอัจฉราวดี ศรีธยา
71556060500148นางสาวณัฎฎวรรณ สุวรรณศรี
72556060500171นางสาวทิพากร ออนคง
73556060500676นายภานุพงค์ ใจซื่อ
74556060500510นางสาวนันทนา กองทำ
75556060500239นางสาวเจนจิรา อร่ามโชติ
76556060501211นางสาววาสนา เติมธรรมรัมย์
77556060501229นางสาวโศภิษฐ์ เขียวเอื้อเอม
78556060501088นางสาวภัฐนิชาวรรณ แก้วประสาร
79556060500049นางสาวแก้วตา โสบุญมา
80535060501447นางสาวนิภาพร สุทีวรรณ
81556060501245นายรวิกานต์ ทุ่งเก้า
82556060500767นางสาวมัลลิกา พรมจันทึก
83535060500506นายชนม์เฉลิม ธนะเจริญธรรม