รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535060501538นายวรงค์ ภู่ระหงษ์
2525060501026นางสาวณัฐวดี บุญพลอย
3535060502221นางสาวปวีณา ชูสุวรรณ
4535060500449นางสาวกชมน บรรยายกิจ
5535060501181นางสาวพริมา เจียมอุดมสิน
6535060502510นางสาวรัชดาภรณ์ แซ่เอียะ
7535060502361นางสาวพาขวัญ มีชาญเชาว์
8535060501835นางสาวอภิสมา บรรเลงเสนาะ
9535060502635นางสาวศิรินันท์ ธรณี