รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555060510123นายจักรพันธุ์ กระถินทอง
2535060501611นายวีระพงษ์ ละเลิศ
3545060500927นายปฐมพร สังขจร
4545060500943นางสาวปัทมา เณรพงษ์
5545060501917นางสาวอมิตา ทองมนต์
6545060501560นายสิทธิกร สูตร์วรรณ์
7545060500604นายนันทศักดิ์ ไพรีพินาศ
8545060500612นายน้ำทิพย์ เย็นใจ
9545060500034นางสาวกัญญรัตน์ โปรยเจริญ
10545060502261นายสัมฤทธิ์ ภูมิโคกรักษ์
11545060502022นางสาวสุพิชชา เจียระนัย
12545060500984นางสาวเมภิชา แสงจันทร์
13545060501222นางสาววิชญา แซ่ฉั่ว
14545060501578นางสาวสิริพร ธูปหอม
15545060501586นางสาวสุกัญญา บำรัมย์
16545060501636นางสาวสุรัชนา เล็กตุ้ย
17545060501495นางสาวพชร รุ่งวิสุทธิพร
18545060501032นางสาวแพรว สินสวัสดิ์
19545060501487นางสาววิไลวรรณ เกียรติสมวงศ์
20545060502006นายวิศรุต ภิรมย์อยู่
21545060510116นางสาวทัศณีย์ ธรฤทธิ์
22545060501669นางสาวหญิง ลิ่วธนมงคล
23545060501982นายศุภิสรา ด่านหิรัญวัฒน์
24545060500745นายไชยยศ เลิศกำจรวัฒน์
25545060501818นางสาวสลิลา โพธิ์ศรี
26545060500646นางสาวปวีณา บัวเงิน
27545060501529นางสาวศิริพร วิหาโคตร
28545060502139นางสาวพิรัฐา มานะอมรชัยกุล
29545060510066นายชนาธิป จันทร์ศรี
30545060500869นายธีระศักดิ์ รอดทอง
31545060500240นางสาวเกศกานดา รัตนสากล
32545060500380นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์ศรี
33545060510637นางสาววณิศรา ก่องตาวงศ์
34545060501610นางสาวสุนิสา ทัศนา
35545060501354นายไพรวัลย์ คล้ายหุ่น
36545060501990นายวันชัย ตั้งจิตต์ภราดร
37545060500679นายปิยะพงษ์ อิ่มอารมย์
38545060501644นางสาวสุรีย์ ใจเพชร
39545060500687นางสาวผโลทัย เทียนทอง
40545060500059นายจิรฐา จันทร์โต
41566060500014นางสาวกมลพรรณ สุทำ
42566060500097นายจิรภัทร์ โปธิใจ
43566060500287นางสาวผกามาศ รอดแจ้ง
44566060500444นางสาววรรวลี เชื้อดี
45566060500071นางสาวจารุวรรณ บัวชื่น
46566060500329นางสาวพนิดา สารพันธ์
47566060500451นายวิฑูลย์ เหมาะสม
48566060500212นางสาวทิพย์ฤดี หอมเงิน
49566060500303นายพงค์ภัค เกษมราษฎร์
50566060500519นายอนุชา สุริยนต์
51566060500501นางสาวสุพัตรา วงศ์ระแหง
52566060500204นางสาวทิพยเนตร เกื้อกิจไพบูลย์
53566060500550นางสาวอัจฉรา ผิวผ่อง
54566060500543นางสาวอรวรรณ พัดใจดี
55566060500055นายกิตติคุณ ลิ่มวงศ์
56566060500477นางสาวศิริลักษณ์ ถนอมสิน
57545060502196นายคเชนทร์ นักร้อง
58566060500188นายถาวร วงศ์คำ