รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555060501510นายสาธิต ทองสุกงาม
2555060500215นางสาวฐานิศร กนกเลิศฤทธิ์
3555060500447นายภาดา เส็งไธสง
4555060500330นางสาวเกสุดา หนูแดง
5555060501452นางสาวรัตน์ศรินทร์ บุตรเมฆ
6576060500666นายวัชรนนท์ คำชุมภู