รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565060510155นางสาวปวันรัตน์ เลขนาวิน
2586060500046นายกำธร แซ่ว้าง
3586060500079นางสาวจันนิภา จันทสิทธิ์
4586060500525นางสาวพัชรินทร์ บัวเกตุ
5586060500558นางสาวภัทราวดี บริบาล
6586060500582นายรามณรงค์ สีบุตรา
7586060500673นางสาวศศิประภา สินทบ
8586060500749นางสาวสุธาทิพย์ คงกัน
9586060500780นางสาวอนงค์นาถ เกิดศรี
10586060500871นางสาวอุไรวรรณ เจริญศึกษา
11565060510817นายอภิมุข เตชธนางกูร
12565060500297นางสาวณัฐวรรณ ดุลยรัตนชัย
13565060500438นางสาวกิ่งกาญจน์ อินทร์สวัสดิ์
14565060502277นางสาวชญานิศ แสงจันทร์
15565060502830นางสาวประไพศรี วงษ์แท่นทอง
16565060501519นางสาวศศิธร อาจสมัย
17565060501550นายศุภกร ฝ่ายชาวนา
18565060501758นางสาวอจิรวดี รุ่งเรือง
19565060501832นางสาวอริษา ไชยศรีษะ
20565060501857นางสาวศีลตา แซ่ลิ้ม
21565060502673นางสาวศรสวรรค์ คุณสัตย์
22565060502699นางสาวสินาภรณ์ จำปาเหลือง
23565060502756นายอานนท์ ทุทน
24565060502780นางสาวอำไพ วระคุณ
25565060501147นายพิพัฒน์พล อินทรา
26565060502590นายวริทธิ์ เฉ็ตตี
27565060510668นายวัชรพงษ์ บุตรศรี
28565060510916นางสาวชนัฏฐา จารุพิศาลเลิศ
29565060511039นางสาวนิสาไลย์ สั่งสอนอาตม์
30565060510700นายศิระชัย ศรีบุญทันกุล
31565060510395นางสาวณัฐธิดา บุญมาต
32565060510262นายอัครเดช บูรณะศรี
33565060510205นางสาวอัฐภิชญาณ์ ภู่ดี
34565060510130นางสาวนวพร เขียวชะอุ่ม
35565060510106นางสาวธนัชพร อยู่คง
36565060501063นางสาวพรรณิภา บุญมา
37565060501097นางสาวพัฒน์ธิดา วงษ์พานิช
38565060501188นางสาวภัสสร์โสภา ธรรมสโร
39565060501352นายเรวัตร เฉานา
40565060502053นางสาวสรัญธร ฐานะธนทิพย์
41565060502566นางสาวลลิล สื่อสวน
42565060502616นายวัชรชัย คำไทยสุรารักษ์
43565060500156นางสาวจุฑารัตน์ คุ่ยหนู
44565060500206นางสาวชนิดา จิตต์อารี
45565060500289นายณัฐภูมิ โปร่งมะณี
46565060500313นางสาวณิชภัค เมฆรัตนวรกุล
47565060502202นางสาวกัญญนัช จิรธีรติ
48565060502251นางสาวจินตนา จันทร
49565060501774นายอนุตตร แตงอ่อน
50565060501816นางสาวอรอนงค์ คำแพร
51565060500511นางสาวทัตพิชา อาษาสุข
52565060500867นางสาวรัตนาภรณ์ ดำรัตนา
53565060502418นางสาวทิพย์กมล เอี่ยมบุญช่วย
54565060502442นางสาวธัญญาเรศ ลีลาธรรมสถิต
55565060502459นางสาวนพรัตน์ สุขศรีใส
56565060502475นางสาวปวีณา งามสมพจนีย์
57565060502491นางสาวปิยะรัตน์ นิวินรัมย์
58565060500073นายขวัญชัย เร่งรัตน์
59565060500107นางสาวจารุวรรณ เรืองสิน
60565060500149นางสาวจิราวรรณ สกูลหรัง
61565060500172นางสาวฉัตรมณี ตั้งในธรรม
62565060500180นางสาวเฉลิมขวัญ บุญคง
63565060500222นางสาวณัฐกานต์ สุขโสม
64565060500248นายณัฐชัย พรมรินทร์
65565060500347นางสาวทักษิณา สังธรรมมา
66565060502137นางสาวจุฑาทิพย์ เกตุแก้ว
67565060502178นางสาวกรกช มกุลสิริไพศาล
68565060502236นางสาวจิตติมา มูลตรี
69565060502269นางสาวฉันฑนัฏฐ์ ธรรมรงค์แดง
70565060502301นายญนาวิช จิตวิเศษ
71565060502921นางสาวชฎาพร พูลเพิ่ม
72565060510213นางสาวสมัชญา ขุนทองจันทร์