รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565060502715นางสาวสุพิชชา โฆษิตเวชสกุล
2565060502806นายศิวกร แย้มกสิกร
3565060501246นางสาวฤทัยริทธิ์ ทองกรบุณยวัทน์